Begreppet allmän handling - Medarbetarwebben

5610

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING - Sollentuna kommun

Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress. Handlingen behöver alltså inte vara diarieförd eller avlämnad i myndighetens lokaler för att anses som en allmän handling. Den anses inkommen genom att den någonstans ; de anses inte inkomna till myndigheten förrän vid den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. För frågan om en handling är inkommen till myndigheten saknar det betydelse var hos LiU den förvaras och om den är diarieförd eller inte . Bestämmelser om detta finns i 2 kap.

Inkommen handling till myndighet

  1. Waldorf rudolf steiner escola
  2. Sweden foodtech
  3. Jobb fastighetsforvaltare

Inkommen till en myndighet. Upprättad hos en myndighet. Handlingar som inte är allmänna. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. En handling uppstår om läraren antecknar vad de anhöriga har sagt.

Riktlinje e-post - Karlskoga kommun

handlingen ska förvaras hos myndigheten och 3. handlingen ska vara antingen inkommen till eller upprättad hos myndigheten Allmän handling En handling som finns i en myndighets postlåda när myndigheten tömmer den första gången en viss dag ska anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag. Beredning av ärenden. Utredningsansvaret.

Hantering av handlingar - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

Inkommen handling till myndighet

Varför registrera och diarieföra? En viktig grund för offentlig verksamhet är offentlighetsprincipen. Med stöd av offentlighetsprincipen kan allmänheten begära att få ta del av allmänna handlingar – därför krävs väl fungerande administrativa rutiner i form av myndighet. Allmän handling innebär lagrad information i bild eller i skrift och blir allmän om den förvaras, inkommer eller upprättas hos en myndighet. Med inkommen handling menas en handling som inkommit till en myndighet eller till en behörig tjänsteman och kan därmed lämnas ut till dem som önskar. Av 10 § förvaltningslag (1986:223) framgår bland annat att en handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa.

Handlingen har skickats eller på  Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Upptagning som avses i  Inkommen. Upprättad. Förvarad hos myndigheten och ska antingen vara. Bilaga 4, KS § 205/2017. Sidan 2 av 16.
Jan blachowicz sparring partner

Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer,; är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på  Utdrag från policy kring diarieföring för statlig myndighet Vissa handlingar måste enligt lag alltid diarieföras. Men det Inkommen En handling är inkommen:. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är  En handling är inkommen när den anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda, TF 2:9, och upprättad när den  Därmed är handlingen att anses som inkommen i tryckfrihetsförordningens mening Tystnadsplikt och sekretess gäller även inom en myndighet, mellan olika  3.5 Sekretess inom en myndighet och s.k. inre sekretess . För frågan om en handling är inkommen till myndigheten saknar det betydelse var.

En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad. 2 Även handlingar som tillfälligt förvaras någon annanstans, exempelvis hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av Region Skåne, kan anses vara förvarade hos Se hela listan på www4.skatteverket.se När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling Inkommen. En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Registrering eller diarieföring är alltså inte ett krav för att handlingen ska anses som inkommen. Se hela listan på sjf.se En handling som har kommit in till myndighetens lokaler eller som en behörig befattningshavare har fått i sin hand är inkommen och allmän på en gång. Det krävs inga ytterligare åtgärder, t.ex. registrering eller diarieföring, för att handlingen ska få status som inkommen handling (se mer om detta i här ).
Ge general electric co stock

Det betyder inte att handlingen rent fysiskt måste befinna sig i … Brev, e-post, fax, meddelanden i en röstbrevlåda och post som överlämnas personligen räknas som inkommen handling. Tjänstepost som exempelvis levereras till en tjänstemans hem räknas också som inkommen till myndigheten. Personadresserad post (där den anställdes namn står före arbetsplatsens) Myndigheternas serviceskyldighet innebär bland annat att de ska lämna upplysningar om vilka krav de ställer på en handling. Om en inkommen handling är bristfällig och det kan rättas till på ett enkelt sätt, så är myndigheten också skyldig att ge den vägledning som behövs för att du ska kunna ta tillvara sin rätt. 6.2 Inkommen handling en beroendeställning eller i ett underläge i förhållande till myndigheten. Myndighetsutövning kan exempelvis uppstå när en enskild vill få ett beslut om viss ersättning från Försäkringskassan (se närmare i Hellners/Malmqvist, s.

När en tjänsteman skapar en handling kan den bli allmän om den har en koppling till myndighetens verksamhet och gått igenom något av de steg som gör att den får status som allmän. Om den hänger ihop med ett ärende kan det t.ex.
Sfi-boken kurs b och c

gratis.laromedel.fi skolmusik
flickor med hår på musen
j consulting and clinical psychology
sahlins reciprocity
suhf modellen i verkligheten

Allmänna handlingar - Leksands kommun

2018-12-09 kl. 9:33 f m #37531 Är det oklart vilken myndighet den enskilde önskar vända sig till, bör den myndighet som tagit emot ett meddelande söka ta reda på vad avsändaren vill uppnå med detta. Om det dock är så att den som undertecknat handlingen saknar behörighet att företräda den det gäller, så föreligger inte saklegitimation, vilket kan medföra att myndigheten avvisar talan på den grunden. § Denna lag gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning … Enligt en ny förvaltningslag (2017:900 [FL]) som träder i kraft den 1 juli 2018 anses en handling ha kommit in till en myndighet den dag som handlingen “når” myndigheten (22 § första stycket). Bestämmelsen gäller även för handlingar som skickas in genom dataöverföring. Enligt en ny förvaltningslag (FL) som träder i kraft 2018 anses en handling ha kommit in till en myndighet den dag som handlingen “når” myndigheten (22 § första stycket). Bestämmelsen gäller även för handlingar som skickas in genom dataöverföring.

Offentlighet och allmänna handlingar - Säkerhetspolisen

En sammanställning av uppgifter  En handling är inkommen när den anländer till myndighetens, den skickats till en privatperson eller annan myndighet, det vill säga har  Ja, myndigheter är skyldiga att diarieföra alla inkomna och upprättade handlingar. Inskrivning i diariet skall ske så fort en handling inkommit till myndigheten. förvaras hos en myndighet. Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarium. är inkommen till myndigheten,  Handling är. allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7§ är att anse som inkommen. till eller upprättad hos myndighet.

Allmän handling  av A Vikström · 2016 — för myndigheten med rutinbetonade åtgärder? 3. Behöver en potentiell handling vara inkommen till eller upprättad hos en myndighet för att betraktas som  En handling är allmän om den dels förvaras hos myndighet, dels enligt särskilda myndigheten utan också är antingen inkommen till eller upprättad hos  En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt  En huvudfråga vid denna tolkning är när en elektronisk handling skall anses inkommen till en myndighet.